Kontrola tovaru pri prevzatí

 • Kupujúci pri prevzatí zasielky od dopravcu riadne a starostlivo skontroluje stav kazdej zásielky (najmä počet balíkov, neporušenost pásky, neporušenost alebo poškodenie obalu) podľa dopravného listu.
  Kupujúci navyše skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne obsah balenie ktory musi obsahovat všetky objednané produkty.
 • Nesprávnosť musí byť pri prevzatí od dopravcu vyznačená do prepravného listu "Prevzaté s výhradami". V tomto prípade ma kupujuci narok prevzatie zasielky odmietnut.
 • Vždy je možné nahlasovať na e-mail info@penepex.cz, alebo cez kontaktný formulár (tu). Dalej odporúčame, aby v prípade prevzatia poskodenej zasielky od dopravcu boli použité fotodokumentácie poškodenej zasielky.

Uplatnenie reklamace

 • Závadu po prevzatí tovaru treba oznámiť najprv e-mailom info@penepex.cz spolu s vyplneným formulárom (tu). Pri zaslaní reklamácie na e-mail, prosím priložte fotodokumentáciu reklamovaného produktu. Ulahci to tak, proces reklamácie tovaru.

Reklamáciu odosielajte na adresu:
Penepex, s.r.o.
Za Špicí 1798
686 03 Staré Město

 • Produkty zašlete na adresu uvedenú vyššie. V prípade neoprávnené reklamácie hradí náklady spojené s vyriešením reklamácie zákazník. Zboží zaslané zákazníkom späť k dodávateľovi musí byť zaslaná úplne, vrátane všetkých potrebných dokladov, a pokiaľ možno v originálnom obale. Doporučujeme zaslat dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spätnú adresu a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i závady tovaru.
 • V prípade, že je vrátený tovar poškodený, alebo z iného dôvodu vzniknú dodávateľovi výdaje s uvedením produktu do pôvodného stavu, je zákazníkovi vrátená suma skrátená o tieto náklady. Právo na reklamáciu má zákazník vtedy, ak má tovar preukázateľnú vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným použitím alebo sa nejedná o bežné opotrebenie, na ktoré sa záruka nevzťahuje.

Vybavenie reklamácie

 • Ak je kupujúci-spotrebiteľ, predávajúci o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady.
 • Reklamáciu vrátane odstránenia vady vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty respektive predĺženej lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.
 • Kupujúcemu vydáme vždy písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 • Po vybavení reklamácie upozorníme o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.
 • Ak sú splnené všetky podmienky pre vrátenie tovaru, vrátime finančný obnos na účet zákazníka najneskôr do tridsiateho dňa od vrátenia tovaru.